Vilkår samarbeid

MOEN&CO AS

1. BAKGRUNN OG OMFANG

Leverandøren skal levere digitale markedsføringstjenester til kunden i henhold til denne avtale. Leverandøren skal levere markedsføringstjenester med fokus på Facebookannonsering. Kunden jobber direkte med leverandørens team i Ukraina, dialogen vil foregå på engelsk.2. VEDERLAG

Kunden betaler for ovennevnte tjeneste et månedlig vederlag på NOK 12 500 eks. mva. Beløpet gjelder for 30 dager, og trekkes automatisk hver 30. dag så lenge avtalen er aktiv.

Skulle trekk via kredittkort ikke være mulig, enten det er pga. problemer med kredittgrenser, utløpt kort eller lignende, stoppes alle annonser umiddelbart. Dette reverseres så snart betaling blir mulig å gjennomføre.

 

3. KUNDENS ANSVAR

Kunden forplikter seg til å sørge for at leverandøren har alle tilganger, alle filer, tekster, bilder, video og annet materiale nødvendig for å utføre oppgaver i henhold til denne avtalen. Tilgang til dette er i store trekk avgjørende for å kunne tilby tjenestene skissert i punkt 1. Kundens forsinkelser på dette punkt skal ikke påvirke ansvaret for å betale vederlag for tjenesten etter punkt 2.4. UTGIFTER

Alle tilganger til systemer og verktøy skal besørges og dekkes av kunden, også der ekstra brukere medfører ekstra kostnader. Kunden vil i samarbeid med leverandør sette opp kontoer hos relevante markedsføringskanaler så som Facebook og Google med egne kredittkort slik at alt forbruk til annonser betales direkte av kunden. Alle rettigheter til bilder etc. må også dekkes av kunde. For det tilfelle at leverandør skal kjøpe inn noe på vegne av kunde, så som bilder, fonter, musikk eller annet, skal dette avtales eksplisitt, og separat faktura vil sendes for dette med 14 dagers betalingsfrist. Eventuelle reiseutgifter innenfor Oslo dekkes av leverandøren, mens reiser utenfor Oslo avtales med og dekkes av kunde.5. VARIGHET OG OPPSIGELSE

  1. Avtalen er løpende og løper inntil den blir oppsagt av en av partene.
  2. Dersom vederlag iht. pkt. 2 ikke betales, termineres avtalen med umiddelbar virkning fra leverandør sin side, og utestående vederlag sendes til inndriving.
  3. Alle tilganger skal dekkes av kunden, også der ekstra brukere medfører ekstra kostnader.

 

6. EFFEKTGARANTIER

Leverandøren kan ikke garantere effekten av digital markedsføring, og diskusjoner om forventet effekt er utelukkende et uttrykk for hva man tror er mulig. Kunden anerkjenner at Leverandøren ikke kan garantere resultater fra Facebook, Adwords eller andre tjenester, og at effekten av disse ligger utenfor Leverandørens kontroll.7. KONFIDENSIALITET 

Alle kundedata, inkludert, men ikke begrenset til, design, bilder. marketing, salgsmateriell, know-how og prosessinformasjon skal bli behandlet av Leverandøren i strengeste fortrolighet. Materialet mottatt av kunden skal kun brukes i den hensikt den ble mottatt og til det formål det skal. Leverandøren kan kun utlevere slik informasjon dersom det er lovpålagt. Unntak fra denne bestemmelse gjelder når det:

  1. allerede er eller blir offentlig kjent informasjon (med mindre dette skjer som et brudd på denne eller lignende avtale
  2. var kjent av leverandøren allerede forut for avtaleinngåelsen
  3. mottas av Leverandøren fra uavhengige tredjeparter
  4. er egenutviklet av Leverandøren

 

7. MISLIGHOLD

Dersom en av partene misligholder sine forpliktelser etter denne avtale, kan den annen part kreve utbedring innen rimelig frist, si opp avtalen eller eventuelt heve denne med umiddelbar virkning om misligholdet er vesentlig. Betalingsmislighold anses som vesentlig. Spørsmål om erstatning avgjøres etter de alminnelige erstatningsregler.8. OVERDRAGELSE

Partenes rettigheter og plikter etter denne avtale kan ikke overdras uten samtykke fra den annen part.9. LOVVALG

Partene vedtar at kontraktsforholdet skal reguleres av norsk rett. Partene vedtar Oslo som behandlingssted.10. TVISTER

Partene er enige om å forsøke å løse alle uenigheter i minnelighet. Partene vedtar at kontraktsforholdet skal reguleres av norsk rett, og etter tvistelovens regler.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.